Wednesday , September 27 2023
Pupuh Mijil Nataan Kadaharan Sunda
Pupuh Mijil Nataan Kadaharan Sunda

Pupuh Mijil Nataan Kadaharan Sunda

Spread the love

Pupuh Mijil Nataan Kadaharan Sunda

1.) Kadaharan urang sunda …..
2.) Opak Jeung ….
3.) Nginumna mah bajigur
Jeung ….
4.) Kuehna gegeplak Jeung ….
5.) Ulen awug ….
6.) Ali agrem ….

a.) Kolontong
b.) Asli
c.) Surabi
d.) Bugis
e.) Cuhcur
f.) Bandrek

Pupuh nyaeta patokan atawa aturan anu biasa digunakeun dina sawatara puisi Sunda. Pupuh Mijil nyaeta salahsahiji rupa pupuh anu aya. Aya 17 rupa pupuh, anu dibagi jadi dua kelompok, nyaeta anu disebut Sekar Ageung jeung Sekar Alit. Pupuh mijil ayana dina kelompok Sekar Alit.

Dina Sekar Ageung aya opat rupa pupuh. Sedengkeun dina Sekar Alit aya 13 rupa pupuh. Puisi Sunda anu biasa ngagunakeun patokan pupuh nyaeta saperti wawacan jeung guguritan. Aturan anu aya dina pupuh biasa disebut guru wilangan jeung guru lagu.

Guru lagu nyaeta aturan anu aya patalina jeung sora tungtung engang dina unggal padalisan puisi. Sedengkeun guru wilangan nyaeta aturan anu aya patalina jeung lobana engang anu aya dina unggal padalisan jeung lobana padalisan dina sapada puisi.

Guru wilangan jeung guru lagu pupuh Mijil nyaeta 10-i, 6-o, 10-é, 10-i, 6-i, 6-u. Sedengkeun watek atawa karakter anu aya dina pupuh mijil biasana nyaeta ngagambarkeun kasedih tapi kasedih anu pinuh ku harepan. Dina praktekna aya sawatara pupuh anu henteu saluyu jeung watek atawa karakterna, anu penting mah guru wilangan jeung laguna saluyu jeung aturan, saperti contoh pupuh Mijil di handap ieu anu eusina ngeunaan kadaharan Sunda:

1.) Kadaharan urang sunda asli (10-i)
2.) Opak Jeung kolongtong (6-o)
3.) Nginumna mah bajigur Jeung bandrek (10-e)
4.) Kuehna gegeplak Jeung surabi (10-i)
5.) Ulen awug bugis (6-i)
6.) Ali agrem cuhcur (6-u)

Check Also

Cara Membuat Isi Air Ulang Menjadi Segar

Cara Membuat Isi Air Ulang Menjadi Segar, Tips Praktis & Cepat!

Spread the loveCara Membuat Isi Air Ulang Menjadi Segar, Tips Praktis & Cepat!-Tidak dapat dipungkiri …